Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może ubiegać się pracodawca który:

 • zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osobę z niepełnosprawnością zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostającą w zatrudnieniu,
 • prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

Co obejmują koszty wyposażenia stanowiska pracy?


Refundacja obejmuje:

 • udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;
 • kwotę niepodlegającego odliczeniu:

a) podatku od towarów i usług (VAT)
b) podatku akcyzowego,


Kogo dotyczy zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy?


Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy przysługuje w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.


Jaka jest wysokość maksymalna wsparcia?
Wysokość środków finansowych jak może zostać przyznana na wyposażenie jednego stanowiska pracy nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Jaka jest procedura ubiegania się o wsparcie?


Krok 1 Złożenie wniosku


Zainteresowany pracodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek (formularz wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej) do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania.


Krok 2 Negocjacje


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, jednocześnie wzywając go do negocjacji szczegółowych warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Krok 3 Zawarcie umowy


Pomoc zostaje udzielona na podstawie umowy zawartej między starostą/prezydentem miasta na prawach powiatu a pracodawcą, która szczegółowo określa wysokość i warunki udzielonego wsparcia oraz wzajemne zobowiązania starosty i pracodawcy. Obowiązkiem pracodawcy jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji - w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.


Krok 4 Dokumentacja zobowiązań wynikających z umowy


Pracodawca zobowiązany jest przedstawić staroście w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z kosztów pełną dokumentację zobowiązań określonych umową w postaci takich dokumentów jak:

 • kopia umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy,
 • orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby,
 • zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji,
 • kopie dowodów ich poniesienia.

Krok 5 Uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Pracy


Warunkiem niezbędnym przyznania refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, o którą występuje starosta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez pracodawcę dokumentacji wymienionej wyżej. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy starosta przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.