Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Przystosowanie stanowiska pracy

Pracodawca, który zatrudni osobę z niepełnosprawnością na okres co najmniej 36 miesięcy może uzyskać wsparcie w postaci refundacji kosztów przystosowania stanowiska pracy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Co obejmują koszty przystosowania stanowiska pracy?

Koszty refundowane obejmują tylko i wyłącznie koszty dodatkowe wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, czyli takie, które nie powstałyby przy zatrudnieniu osoby pełnosprawnej.


Koszty przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obejmują:

 

 • adaptację pomieszczeń do szczególnych potrzeb pracownika wynikających z niepełnosprawności,
 • dostosowanie lub nabycie urządzeń, oprogramowania czy technologii umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy osobie niepełnosprawnej,
 • koszt rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb pracownika wynikających z jego niepełnosprawności.

Kogo dotyczy zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy?


Refundacja kosztów przystosowania stanowiska pracy przysługuje na:

 • osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy,
 • osoby zatrudnione u pracodawcy, który ubiega się o pomoc, w przypadku gdy niepełnosprawność powstała podczas trwania zatrudnienia u tego pracodawcy. W tym przypadku pomoc jest wykluczona, jeśli niepełnosprawność powstała na skutek zawinionego naruszenia przepisów przez pracodawcę lub pracownika (zwłaszcza prawa pracy).

Jaka jest wysokość maksymalna wsparcia?

Pracodawca może uzyskać zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy maksymalnie w wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia.


Ważne
W przypadku, gdy okres zatrudnienia jest krótszy, niż 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu przyznanych środków finansowych w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc, który brakuje do upływu wymaganego okresu zatrudnienia, jednak w wysokości nie mniejszej, niż 1/6 kwoty. Pracodawca może uniknąć zwrotu środków, jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy zatrudni inną osobę niepełnosprawną.

Jaka jest procedura ubiegania się o wsparcie?


Krok 1 Złożenie wniosku


Zainteresowany pracodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek (formularz wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych) do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na:

 

 • miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu - w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby,
 • miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy - w pozostałych przypadkach.

Pracodawca składa wniosek za pośrednictwem jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez starostę /prezydenta miasta na prawach powiatu. Zazwyczaj są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie.


Krok 2 Negocjacje


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, jednocześnie wzywając go do negocjacji szczegółowych warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.


Krok 3 Zawarcie umowy


Pomoc zostaje udzielona na podstawie umowy zawartej między starostą/prezydentem miasta na prawach powiatu a pracodawcą, która szczegółowo określa wysokość i warunki udzielonego wsparcia oraz wzajemne zobowiązania starosty i pracodawcy. Umowa precyzuje również w zależności od rodzaju kosztów objętych refundacją:

 

 • zakres adaptacji pomieszczeń zakładu i termin jej zakończenia;
 • liczbę przystosowywanych stanowisk pracy i termin, do którego będą one przystosowane,;
 • uzgodnienia w zakresie odbioru przystosowanych stanowisk pracy.
 • zakres adaptacji urządzenia;
 • zakres autoryzacji oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników;
 • wyspecyfikowanie urządzeń, oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników.


Krok 4 Dokumentacja zobowiązań wynikających z umowy


Pracodawca zobowiązany jest przedstawić staroście pełną dokumentację zobowiązań określonych umową w postaci m.in. takich dokumentów jak:

 

 • lista pracowników, w odniesieniu do których poniesiono koszty
 • kopie umów o pracę,
 • kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeń traktowanych na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • skierowania wydane przez powiatowy urząd pracy w związku ze zwrotem kosztów dotyczących osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 • zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji,
 • kopie dowodów ich poniesienia,
 • ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną w przypadku:

a. wytworzenia środka trwałego systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy,
b. zakupu sprzętu używanego.


Krok 5 Uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Pracy


Warunkiem niezbędnym przyznania refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o którą występuje starosta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez pracodawcę dokumentacji wymienionej wyżej. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy starosta przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku.O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.