Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może skorzystać z miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Wsparcie przysługuje:

 • Pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • Pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,
 • Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej.


Należy podkreślić, że dofinansowanie nie przysługuje:

 • do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Przykładowo jeśli wynagrodzenie pracownika w całości jest finansowane ze środków publicznych, wówczas dofinansowanie miesięczne do wynagrodzenia tego pracownika nie przysługuje.
 • pracodawcy, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %, pomimo zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • pracodawcy posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON do czasu ich uregulowania.

Pracodawca, który chce skorzystać z pomocy musi się zarejestrować w PFRON.


Procedura rejestracji


Pracodawca, który chce skorzystać z pomocy musi się zarejestrować w PFRON.
Pracodawca rejestruje się składając:

 • pierwszy wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub w przypadku Wnioskodawcy, prowadzącego działalność w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • dane wnioskodawcy, w tym:
 • a. pełna nazwa i skrót (o ile posiada),
  b.numery: REGON i NIP (o ile dotyczy),
  c.adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;
  d.adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli jest inny niż adres siedziby wnioskodawcy;
  e.dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON (imię, nazwisko, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej)
  f.kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o nr REGON, decyzja o nadaniu nr NIP)
  g.upoważnienie osoby przesyłającej dane pracodawcy lub dokumenty potwierdzające prawo do występowania w imieniu pracodawcy,


Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 5 pracowników składa wnioski wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Systemu Obsługi Dofinansowań (www.sod.pfron.org.pl). Otrzyma wówczas od PFRON identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego Funduszu. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 5 pracowników mogą przekazać wniosek w formie pisemnej do właściwego oddziału PFRON.

Wysokość dofinansowania
Miesięczne dofinansowanie ustalane jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika. Ponadto zależy ono od:

 • stopnia niepełnosprawności pracownika
 • typu pracodawcy
 • rodzaju schorzeń specjalnych pracownika

 

Wysokość dofinansowania dla zakładów pracy chronionej:


Od dnia 1 stycznia 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

 • 170 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 125 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 50 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.


Od dnia 1 lipca 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie przysługiwać w kwocie:

 • 180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 115 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 45 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres styczeń 2013 – marzec 2014 r. to kwota:

 • 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do  umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Pozostali pracodawcy z rynku otwartego:

W 2011 i 2012 roku:

 • pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz
 • pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %

przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości maksymalnie

 • 70 % aktualnych kwot obowiązujących dla zakładów pracy chronionej,
 • 90 % aktualnych kwot maksymalnych miesięcznego dofinansowania dla zakładów pracy chronionej, w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, u których orzeczono schorzenia specjalne (epilepsję, chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe) oraz pracowników niewidomych;

Za okres styczeń 2013 – marzec 2014 r.

 • 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 • 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i wynosi 1500 zł.

Pracownik niepełnosprawny, czyli na kogo przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje na:

 • pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • osoby zatrudnione zgodnie z przepisami prawa pracy, co oznacza, ze dofinansowanie nie przysługuje na osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia). W przypadku osób zakładów pracy chronionej mogą to być również osoby wykonujące pracę nakładczą;
 • pracowników niepełnosprawnych również takich, którzy mają ustalone prawo do emerytury poza osobami z ustalonym prawem do emerytury o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Warunki przyznania dofinansowania dla nowozatrudnionych pracowników niepełnosprawnych (wykazanie efektu zachęty)

Efekt zachęty może być wykazany:

 • metodą ilościową – na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy – poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika lub
 • metodą jakościową – poprzez wykazanie, że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy.
O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.