Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

  • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
  • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

  • Zamieść swoje CV!
  • Znajdź pracownika!

» Asystent pracownika niepełnosprawnego

Zwrot kosztów dodatkowych związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych obejmuje nie tylko koszty przystosowania stanowiska pracy. Możliwa jest również refundacją kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta osoby niepełnosprawnej.

O wsparcie może ubiegać się pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną i złoży odpowiedni wniosek do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu. Zadaniem asystenta jest pomoc w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu pracy.


Co obejmują koszty kwalifikowane?
Kosztem kwalifikowanym jest kwota wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.


Jaka jest wysokość maksymalna wsparcia?
By ustalić wysokość zwrotu kosztów należy podzielić liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobie niepełnosprawnej przez liczbę godzin pracy niepełnosprawnego pracownika w danym miesiącu a następnie pomnożyć uzyskany wynik przez wartość najniższego wynagrodzenia. Należy pamiętać, iż maksymalna liczba godzin przeznaczonych na pomoc osobie niepełnosprawnej nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.


liczba godzin przeznaczonych
na pomoc osobie niepełnosprawnej
------------------------------------------------ X kwota najniższego wynagrodzenia = wysokość refundacji
liczba godzin pracy niepełnosprawnego
pracownika w danym miesiącu

Jaka jest procedura ubiegania się o wsparcie?

Krok 1 Złożenie wniosku

Zainteresowany pracodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek (formularz wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych) do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na:

  • miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu - w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby,
  • miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy - w pozostałych przypadkach.


Krok 2 Negocjacje


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, jednocześnie wzywając go do negocjacji szczegółowych warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Krok 3 Zawarcie umowy


Pomoc zostaje udzielona na podstawie umowy zawartej między starostą/prezydentem miasta na prawach powiatu a pracodawcą, która szczegółowo określa wysokość i warunki udzielonego wsparcia oraz wzajemne zobowiązania starosty i pracodawcy. Umowa precyzuje również liczbę godzin przeznaczanych miesięcznie przez zatrudnionego pracownika na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu.

Krok 4 Dokumentacja zobowiązań wynikających z umowy


Pracodawca zobowiązany jest przedstawić staroście pełną dokumentację zobowiązań określonych umową w postaci m.in. takich dokumentów jak:


• lista pracowników, w odniesieniu do których poniesiono koszty,
• kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeń traktowanych na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
• skierowania wydane przez powiatowy urząd pracy w związku ze zwrotem kosztów dotyczących osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
• zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji wraz z dowodem wpłaty wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy – w terminie 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wypłacono wynagrodzenie podlegające zwrotowi,
• zaświadczenie o zasadności udzielenia pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu, o którym mowa w art. 26d ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wydane przez lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem,
• kopie umów o pracę zawartych z pracownikami, a także kopie dokumentów potwierdzających, że zakres obowiązków tych pracowników obejmuje udzielenie pomocy pracownikom niepełnosprawnym.

O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.