Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakład aktywności zawodowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, której celem jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych:

 • znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
 • osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe czy autyzm.


Zakłady aktywności zawodowej mogą być tworzone przez:

 • gminę,
 • powiat,
 • fundacje, stowarzyszenia lub
 • inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.


Co zrobić by uzyskać status Zakładu Aktywności Zawodowej?


By uzyskać status zakładu aktywności zawodowej należy spełnić następujące warunki:

 

 • co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce muszą stanowić osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

- zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których
stwierdzono autyzm,

 • należy odpowiednio przystosować obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy w szczególności muszą one być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych itp.
 • należy zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
 • należy przeznaczać uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności;
 • stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.
 • trzeba uzyskać pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.


Koszty:

 • utworzenia zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, organizatora i innych źródeł. Zakłady te nie mogą prowadzić działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami;
 • działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.


Podmiot, który zamierza utworzyć zakład aktywności zawodowej powinien złożyć wniosek o utworzenie zakładu do marszałka województwa, z którym zawierana jest umowa o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na utworzenie zakładu aktywności zawodowej wynosi maksymalnie 65% ogółu kosztów. Kwota dofinansowania działania zakładu nie może przekroczyć 90% kosztów. Status Zakładu Aktywności Zawodowej jest nadawany w formie decyzji administracyjnej wojewody.

W celu zaspokojenia potrzeb zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych (np. zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, szkolenia i podwyższanie kwalifikacji) organizator zakładu aktywności zawodowej tworzy zakładowy fundusz aktywności. Fundusz jest finansowany:

 

 • z dochodów własnych z prowadzonej działalności,
 • ze środków pochodzących ze zwolnień z podatków lokalnych czy z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.
O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.