Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Wsparcie powiatowego urzędu pracy

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako:

 • osoba bezrobotna lub
 • osoba poszukująca pracy

Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba bezrobotna to osoba spełniająca kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czyli w szczególności osoba:

 

 • niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej,
 • w wieku aktywności zawodowej,
 • zdolna i gotowa do podjęcia zatrudniania w co najmniej połowie czasu pracy wymaganego w danym zawodzie,
 • nie ucząca się w szkole (wykluczenie nie dotyczy osób uczących się w szkołach dla dorosłych, szkołach wyższych w systemie niestacjonarnym, przystępujących do egzaminu eksternistycznego),
 • nie posiadająca uprawnień do świadczeń takich jak renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renty socjalna, renta rodzinna w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • nie pobiera zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego czy rehabilitacyjnego
 • zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy,
 • poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


Osoby niepełnosprawne nie spełniające wszystkich w/w kryteriów mogą zostać zarejestrowane jako osoby poszukujące pracy. Osoby niepełnosprawne zazwyczaj nie uzyskują statusu bezrobotnych ze względu na fakt pobierania różnych świadczeń (z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku stałego, renty socjalnej itp.).
W ramach rehabilitacji zawodowej powiatowy urząd pracy oferuje osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu następujące usługi i instrumenty wsparcia:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • badania lekarskie lub psychologiczne mające na celu stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych czy określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu
 • zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie, psychologiczne, do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy czy do miejsca zatrudnienia, odbywania stażu, przygotowania zawodowego itd. na zasadach określonych w art. 45 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • studia podyplomowe.Wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy są finansowane w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

 • bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy
 • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.