Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Osoba niepełnosprawna może uzyskać jednorazową dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

 

 • podjęcie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej),
 • rolniczej (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia),
 • wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.Kto może uzyskać wsparcie?

O dotację może ubiegać się osoba, która:

 • posiada status niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.


Ważne!


Zasadniczo dotacja przysługuje osobie, która po raz pierwszy stara się o środki na podjęcie działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielnie, niemniej jednak ponowne podjęcie działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest możliwe pod warunkiem, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.


Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Osoba niepełnosprawna starająca się o dotację może uzyskać środki finansowe w wysokości nie większej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.
Należy pamiętać, że jest to kwota maksymalna i ostatecznie wysokość dotacji określa umowa zawierana między starostą a wnioskodawcą.
Maksymalna kwota wsparcia w przypadku działalności rolniczej wynosi 7.500 EUR.

Ważne!


Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej stanowią pomoc de minims.

Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie?

Krok 1 Złożenie wniosku


Osoba zainteresowana składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu (we właściwym powiatowym urzędzie pracy).
Formularz wniosku jest udostępniany w powiatowym urzędzie pracy.
Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Krok 2 Wydanie decyzji o rozpatrzeniu wniosku


Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy;
 • wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.


Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Negatywne rozpatrzenie wniosku wymaga odpowiedniego uzasadnienia przez starostę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o decyzji i jednocześnie wzywa go do negocjacji warunków umowy. Celem negocjacji jest ustalenie szczegółowych warunków i wysokości przyznanego wsparcia. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Krok 3 Zawarcie umowy

Umowa cywilnoprawna między osobą ubiegającą się o dotację a starostą jest zawierana w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji. Umowa określa wysokość przyznanej kwoty i reguluje wzajemne zobowiązania, w szczególności obowiązki wnioskodawcy do:

 • przeznaczenia środków na cel określony w umowie,
 • prowadzenia działalności, lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty, informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,
 • zwrotu otrzymanych środków z odsetkami oraz w przypadku naruszenia warunków umowy,
 • zabezpieczenia zwrotu kwoty środków — w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.