Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

Osoba niepełnosprawna w ramach rehabilitacji może skorzystać z różnych form wypoczynku – tzw. turnusów rehabilitacyjnych, które są dofinansowywane ze środków PFRON. Należą do nich turnusy o charakterze:

 • usprawniająco-rekreacyjnym;
 • rekreacyjno-sportowym i sportowym;
 • szkoleniowym;
 • psychoterapeutycznym;
 • rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia;
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.


Kto i gdzie może złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego może złożyć osoba z każdym stopniem niepełnosprawności – znacznym, umiarkowanym bądź lekkim, jak również jej przedstawiciel bądź opiekun dziecka z niepełnosprawnością. Wnioski takie należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Centrum rozpatruje wniosek w terminie do 30 dni, pod warunkiem, że jest on kompletny.


Warunki dofinansowania

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie turnusu, pod warunkiem że:

 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • posiada skierowanie od lekarza prowadzącego;
 • w danym roku nie korzystała jeszcze ze środków Funduszu na ten cel;
 • wybierze ośrodek rehabilitacyjny oraz organizatora, którzy wpisani są do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
 • spełnia kryterium dochodowe w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, tj. przeciętny miesięczny dochód* nie powinien przekraczać:

a. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Co należy dołączyć do wniosku:

Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.


Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi aktualnie:

 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 23 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 18 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.


Ważne:

 • Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 • Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym
 • W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35 % przeciętnego wynagrodzenia.


Baza danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych jest prowadzona przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w formie elektronicznej


Źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)Wzory wniosków:


O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.