Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

Osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych zarówno ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i PFRON. O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego można się starać wyłącznie w PFRON.

Zasady dofinansowania z NFZ

W pierwszej kolejności osoba niepełnosprawna powinna udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje ją do lekarza specjalisty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – to lekarz specjalista decyduje o tym czy pacjent musi korzystać z określonego przedmiotu ortopedycznego bądź środka pomocniczego. Podstawą do dofinansowania jest wystawione pacjentowi tzw. "zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym" .Takie zlecenie musi zostać potwierdzone i zarejestrowane przez oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego pacjent jest zameldowany. Zlecenie może być dostarczone do NFZ osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową. Zlecenie przysłane pocztą będzie odesłane na adres pacjenta.

Z potwierdzonym przez NFZ zleceniem można udać się do wybranej placówki, która ma podpisaną umowę z Oddziałem Funduszu (apteka, sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym, zakład optyczny itp.). Wykaz placówek, które mają podpisaną umowę na sprzedaż refundowanego sprzętu środków pomocniczych można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ i w ich siedzibach. Jeśli pacjent nie jest w stanie samodzielnie zrealizować zlecenia, może przekazać upoważnienie do zakupu sprzętu bądź środków innej osobie (za wyjątkiem środków pomocniczych wydawanych co miesiąc).

NFZ finansuje zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości limitu ceny określonego w przepisach ministra zdrowia (100%, 70%, 50%).Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą
refundacji.


Ważne:

 • Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ważne są przez 30 dni od daty wystawienia ich przez lekarza.
 • Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze otrzymuje pacjent na własność, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych.


Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie internetowej - http://www.nfz.gov.plZasady dofinansowania z PFRON przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego

Niestety refundacja NFZ obejmuje zazwyczaj najtańsze przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości ustawowego limitu, przez co potrzeby pacjenta często nie są zaspokojone w pełni. Sprzęt wyższej jakości jest drogi i wielu pacjentów nie stać na jego zakup. Biorąc pod uwagę dodatkowe potrzeby wielu osób niepełnosprawnych i zarazem ograniczone możliwości jego zakupu, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzono możliwość dodatkowego finansowego wsparcia ze środków PFRON. Istotne jest to, że PFRON dofinansowuje również szeroką gamę sprzętu rehabilitacyjnego, których nie ma na wykazie przedmiotów finansowanych z NFZ.

Zgodnie z powyższymi przepisami, osoba niepełnosprawna może starać się o dofinansowanie, w sytuacji kiedy przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, może starać się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.


Odpowiedni wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 • fakturę określającą cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego lub środków pomocniczych z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,lub
 • kopię zlecenia potwierdzonego przez NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.


Wysokość dofinansowania:

 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny na dany przedmiot( jeśli taki udział jest wymagany) albo do 150% sumy kwoty limitu na dany przedmiot (wyznaczonego przez NFZ) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków (jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit).
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi - do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.