Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

  • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
  • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

  • Zamieść swoje CV!
  • Znajdź pracownika!

» Rodzaje alternatywnych form zatrudnienia

Za elastyczne bądź alternatywne uznawane są wszystkie formy świadczenia pracy,
z wyłączeniem najbardziej tradycyjnej i sztywnej formy – umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Zaliczamy więc do nich m.in.:

1. pracę na podstawie umowy na czas próbny bądź określony;
2. pracę na zastępstwo;
3. pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy;
4. pracę na wezwanie;
5. telepracę;
6. samozatrudnienie;
7. work-sharing;
8. job-sharing;
9. job-rotation;
10. freelancing;
11. pracę tymczasową;
12. umowę zlecenie;
13. umowę o dzieło;
14. umowę agencyjną;
15. outsourcing;
16. pracę nakładczą.


1. praca na czas wykonywania określonej pracy;
Umowa zawierana jest na czas wykonania konkretnego zadania. Umowa może być zawierana wielokrotnie. Nie ma limitu ilości zawieranych umów ani okresu, na jaki może być ona zawarta. Okres zatrudnienia może obejmować nawet na kilka lat, jednak ważne jest, aby precyzyjnie określała rodzaje prac, jakie mają być wykonane, w sensie czynnościowym, co w rzeczywistości warunkuje zakończenie umowy.


2. praca na zastępstwo;

Jest to szczególna forma umowy na czas określony. Zawierana jest w celu zapewnienia zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Umowa ta różni sie od typowej umowy na czas określony brakiem ochrony dla kobiet w ciąży zgodnie z art. 177 K.p. oraz terminem wypowiedzenia. Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia niezależnie od czasu trwania umowy art. 331 K.p.


3. praca w niepełnym wymiarze czasu pracy;
Kodeks pracy dopuszcza możliwość zawierania umów w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przyjmuje się, że praca „niepełnoetatowca” jest pracą wykonywana w wymiarze np. 25% - ¼ etatu, 50% - ½ etatu, 75% - ¾ etatu, obowiązującego pełnego czasu pracy. Pracodawca zobowiązany jest dokładnie określić w jakich dniach i ile godzin pracownik ma świadczyć pracę. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji oraz nierównego traktowania.


4. praca na wezwanie;
Forma zatrudnienia stosowana w sytuacji, gdy firma nie jest w stanie przewidzieć kiedy będzie miało miejsce świadczenie pracy. Istotą pracy na wezwanie jest obowiązek pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy. Po wykonaniu zadania pracownik pozostaje ponownie w stanie gotowości do pracy do kolejnego wezwania. Cechą charakterystyczną jest szeroko rozumiana dyspozycyjność pracownika. Jest to forma zatrudnienia, która nie ma jednoznacznego uregulowania w przepisach prawa.


5. telepraca;
Telepraca jest pracą wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, przy zastosowaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Telepracownikiem jest osoba wykonująca prace w w/w warunkach, a jej wyniki przekazuje pracodawcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Internetu, telefonu lub faksu. Telepraca umożliwia dopasowanie czasu pracy do indywidualnych uwarunkowań środowiskowych pracownika lub potrzeb jego rodziny, dzięki czemu forma ta jest bardzo korzystna dla osób niepełnosprawnych, ale również dla kobiet wychowujących dzieci. W tym kontekście, telepraca daje możliwość elastycznego połączenia życia rodzinnego i zawodowego, co ma prowadzić do zrównoważonego w nim udziału kobiet i mężczyzn. Przede wszystkim elastyczny pracownik sam może decydować o czasie, w którym będzie wykonywał powierzone mu zadania i obowiązki, kiedy i w jakim tempie będzie pracował (tutaj liczy się, bowiem efekt pracy, a nie w czas, w którym będzie realizowana). Pracując tym sposobem, można wykonywać pracę dla firm z całego kraju bez wychodzenia z domu albo zabierając ze sobą komputer w dowolne miejsce.

6. samozatrudnienie;
Samozatrudnieniem określa sie najczęściej pracę wykonywaną na własny rachunek, we własnym imieniu i na własne ryzyko. Praca świadczona jest głównie na rzecz jednego przedsiębiorcy. Z samozatrudnieniem mamy do czynienia zazwyczaj, gdy osoba fizyczna zastępuje umowę o pracę jednoosobową działalnością gospodarczą i świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy.


7. work-sharing;
Czyli dzielenie pracy. Rozwiązanie często stosowane w sytuacji przejściowych trudności w firmie, którego celem jest dokonanie podziału dotychczasowej pracy między większą liczbę pracowników w celu uniknięcia zwolnień z pracy bądź też zwiększenia poziomu zatrudnienia. Model w którym kilku pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy wypełnia obowiązki związane z 1 stanowiskiem pracy.

8. job-sharing;
Czyli dzielenie miejsca pracy. Jest to dobrowolne rozwiązanie przyjęte przez pracodawcę w którym dwie lub więcej osób podejmują łączną odpowiedzialność za jednopełnoetatowe stanowisko pracy i dokonują podziału czasu pracy na tym stanowisku zgodniez konkretnymi ustaleniami z pracodawcą. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest podział czasowy 50:50. Pracownicy rozliczani są ze swoich zadań w ustalonym zakresie.

9. job-rotation;
Job rotation inaczej określa się mianem pracy rotacyjnej, w której pracownicy systematycznie przechodzą przez różne stanowiska w firmie, dzięki czemu podnoszą swoje kwalifikacje i nabywają nowych doświadczeń. Coraz częściej spotyka się również definicję job-rotation jako zatrudnienie na krótki okres czasu osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (np. na zastępstwo), po to aby stali pracownicy mogli wziąć udział w tym czasie w różnego rodzaju szkoleniach.


10. freelancing;
Polega na wykonywaniu projektów lub zadań na zlecenie, w oparciu o umowę zlecenie, dzieło lub w formie samozatrudnienia najczęściej za pośrednictwem Internetu zazwyczaj przez wysoko wykwalifikowanych pracowników.


11. praca tymczasowa;
Jest to swoistego rodzaju leasing pracowniczy polegający na to zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę na czas określony przez agencję pracy tymczasowej, a następnie „wypożyczeniu” go pracodawcy. Co ważne, umowy podpisuje agencja pracy z: pracodawcą oraz z pracownikiem tymczasowym. Firma rekrutująca jest płatnikiem wynagrodzenia oraz składek społecznych, zajmuje się także obsługą kadrowo-płacową. Oczywiście zatrudniający płaci agencji za świadczoną przez pracownika pracę i uiszcza prowizję, naliczaną procentowo od jego pensji. Zobowiązany jest również do pokrycia ewentualnych wydatków, związanych np. z wyjazdami służbowymi. W ciągu 3 lat u jednego pracodawcy można przepracować maksymalnie 18 miesięcy. Ponowne skierowanie do pracy u tego samego pracodawcy może nastąpić – ale nie wcześniej niż po upływie 3 lat.


12. umowa zlecenie;
Zgodnie z artykułem 734 Kodeksu Cywilnego „przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenia zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”. Przedmiotem zlecenia są przeważnie usługi wykonywane na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy). Jest to jest najczęściej zawierana umowa obok umowy o pracę. Swoboda w zakresie rozwiązania umowy zlecenia, regulacji czasu pracy czy wynagrodzenia oraz korzyści finansowe (niższe obciążenia publiczno-prawne) są dla zatrudniających czynnikami decydującymi o wyborze i podpisywaniu tego typu umów.


13. umowa o dzieło;
Umowa o dzieło to wykonanie w oznaczonym czasie przez przyjmującego zamówienie pewnej pracy materialnej bądź niematerialnej na rzecz zamawiającego. Inaczej tzw. umowa skutku, często również nazywana umową rezultatu. Rezultatem może być np. napisanie książki, wykonanie remontu mieszkania, poprowadzenie wykładu. Umowa o dzieło jest umową uregulowaną przez Kodeks cywilny, w związku z czym nie dotyczą jej przepisy Kodeksu Pracy.


14. umowa agencyjna;
Zgodnie z art.758 Kodeksu cywilnego, przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia w zakresie zawierania z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania umów w jego imieniu. Agent za swoje usługi na rzecz zleceniodawcy pobiera wynagrodzenie w formie prowizji, która uzależniona jest od liczby lub wartości zawartych umów. Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.


15. outsourcing;
Przekazanie poza firmę macierzystą określonych zadań do ich wykonania przez wyspecjalizowane podmioty, przy wykorzystaniu zewnętrznych zasobów.


16. praca nakładcza;
Praca nakładcza potocznie nazywana jest pracą chałupniczą. Polega na wytwarzaniu przez wykonawcę przedmiotów z powierzonego przez nakładcę materiału lub świadczeniu usług na polecenie i rachunek zlecającego. Umowa, w formie pisemnej, powinna zawierać ustalenie: rodzaju pracy, terminu jej wykonania, zasad wynagradzania oraz maksymalną i minimalną ilość pracy, gdyż wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za rzeczywiście wykonaną pracę.


O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.