Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» Obowiązki pracodawcy - wpłaty na PFRON

Wpłaty na PFRON

Zgodnie z art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g; art. 22b: art. 23; art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g; art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a; art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i równocześnie nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do wnoszenia z tego tytułu miesięcznych wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. Pracodawcy, o których mowa w art. 23 ustawy o rehabilitacji zobowiązani są do wpłat na PFRON w dniu rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w art. 14 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia (rozumianego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Monitorze Polskim) i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Zwolnienia z obowiązku wpłat

Z wpłat na PFRON zwolnieni są:

 • pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
 • publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2%,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku:
  • domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  • hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
  • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

 

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.).

Tabela obrazująca wartości przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych okresach

za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017 4 218,92 zł Monitor Polski z 10.02.2017 r. -  poz. 180
za Grudzień 2016, Styczeń 2017, Luty 2017 4 055,04 zł Monitor Polski z 14.11.2016 r. - poz. 1100
za Wrzesień 2016, Październik 2016, Listopad 2016 4 019,08 zł Monitor Polski z 9.08.2016 r. - poz. 782
za Czerwiec 2016, Lipiec 2016, Sierpień 2016 4 181,49 zł Monitor Polski z 13.05.2016 r. -  poz. 443
za Marzec 2016, Kwiecień 2016, Maj 2016 4 066,95 zł Monitor Polski z 11.02.2016 r. -  poz. 148
za Grudzień 2015, Styczeń 2016, Luty 2016 3 895,33 zł Monitor Polski z 13.11.2015 r. -  poz. 1086
za Wrzesień 2015, Październik 2015, Listopad 2015 3 854,88 zł Monitor Polski z 14.08.2015 r. - poz. 720
za Czerwiec 2015, Lipiec 2015, Sierpień 2015 4 054,89 zł Monitor Polski z 19.05.2015 r. -poz. 410
za Marzec 2015, Kwiecień 2015, Maj 2015 3 942,67 zł Monitor Polski z 13.02.2015 r. -poz. 181
za Grudzień 2014, Styczeń 2015, Luty 2015 3 781,14 zł Monitor Polski z 17.11.2014 r. - poz. 1077
za Wrzesień 2014, Październik 2014, Listopad 2014 3 739,97 zł Monitor Polski z 18.08.2014 r. - poz. 682
za Czerwiec 2014, Lipiec 2014, Sierpień 2014 3 895,31 zł Monitor Polski z 13.05.2014 r. - poz. 326
za Marzec 2014, Kwiecień 2014, Maj 2014 3 823,32 zł Monitor Polski z 17.02.2014 r. - Nr 28, poz. 148
za Grudzień 2013, Styczeń 2014, Luty 2014 3 651,72 zł Monitor Polski z 19.11.2013 r. - Nr 162, poz. 904
za Wrzesień 2013, Październik 2013, Listopad 2013 3 612,51 zł Monitor Polski z 21.08.2013 r. - Nr 116, poz. 672
za Czerwiec 2013, Lipiec 2013, Sierpień 2013 3 740,05 zł Monitor Polski z 17.05.2013 r. - Nr 70, poz. 392
za Maj 2013, Kwiecień 2013, Marzec 2013 3 690,30 zł Monitor Polski z 19.02.2013 r. - Nr 23, poz. 88
za Luty 2013, Styczeń 2013, Grudzień 2012 3 510,22 zł Monitor Polski z 15.11.2012 r. - Nr 165, poz. 842
za Listopad 2012, Październik 2012, Wrzesień 2012 3 496,82 zł Monitor Polski z 13.08.2012 r. - Nr 115, poz. 585
za Sierpień 2012, Lipiec 2012, Czerwiec 2012 3 646,09 zł Monitor Polski z 16.05.2012 r. - Nr 67, poz. 298
za Maj 2012, Kwiecień 2012, Marzec 2012 3 586,75 zł Monitor Polski z 15.02.2012 r. - Nr 17, poz. 62
za Luty 2012, Styczeń 2012, Grudzień 2011 3 416,00 zł Monitor Polski z 23.11. 2011 r. - Nr 103, poz. 1042
za Listopad 2011, Październik 2011, Wrzesień 2011 3 366,11 zł Monitor Polski z 12.08.2011 r. - Nr 71, poz. 708
za Sierpień 2011, Lipiec 2011, Czerwiec 2011 3 466,33 zł Monitor Polski z 18.05.2011 r. - Nr 35, poz. 422
za Maj 2011, Kwiecień 2011, Marzec 2011 3 438,21 zł Monitor Polski z 11.02.2011 r. - Nr 11, poz. 122
za Luty 2011, Styczeń 2011, Grudzień 2010 3 203,08 zł Monitor Polski z 17.11.2010 r. - Nr 86, poz. 1015

 

Szczegółowe informacje:
www.pfron.org.pl/

Załatwianie spraw w kwestii wpłat:
www.pfron.org.pl/pl/wplaty-obowiazkowe


O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.