Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Portal dla osób
z niepełnosprawnością
oraz pracodawców

Pochodzi z Jaworzna. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego...
Magda jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...
Krzysztof Wostal . Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, a prywatnie podróżnik...
Karolina Kozłowska jest absolwentką katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia...
Marcin pochodzi z Mizerowa- małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem...

Baza Ofert Pracy

 • Znajdź ofertę pracy dla siebie!
 • Zamieść ofertę pracy!

Baza CV

 • Zamieść swoje CV!
 • Znajdź pracownika!

» O serwisie

Regulamin serwisu www.sprawni-niepelnosprawni.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niekomercyjnego serwisu www.sprawni-niepelnosprawni.pl stworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.
 2. Serwis został stworzony w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” zrealizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:
  • Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu www.sprawni-niepelnosprawni.pl”;
  • Administrator serwisu – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
  • Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Administratora w domenie www.sprawni-niepelnosprawni.pl;
  • Pracodawca – przedsiębiorca lub instytucja korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na pracowników;
  • Kandydat – osoba fizyczna, poszukująca pracy korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą;
  • Ogłoszenie – oznacza odpowiednio CV Kandydata lub ofertę pracy pracodawcy zamieszczone w Serwisie.
 4. Celem portalu jest rozpowszechnianie informacji z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, alternatywnych form zatrudnienia oraz integracja środowiska pracodawców i osób niepełnosprawnych i ułatwienie przepływu informacji między nimi.
 5. W ramach Serwisu działa Baza Ofert Pracy oraz Baza CV dla Pracodawców oraz Kandydatów.
 6. Korzystanie z usług Serwisu, w tym zamieszczanie ogłoszeń w Bazie Ofert Pracy oraz Bazie CV jest bezpłatne.
 7. Przeglądanie Bazy Ofert Pracy oraz Bazy CV nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 8. Dodanie ofert pracy przez Pracodawcę wymaga posiadania konta w Serwisie.
 9. Rejestrując konto w Serwisie, Pracodawca akceptuje niniejszy Regulamin.
 10. Zamieszczenie CV nie wymaga rejestrowania w systemie. Kandydat wypełnia i zatwierdza formularz. Zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany indywidualny link, pod którym można podglądać, edytować lub usunąć własne CV.
 11. Zamieszczając CV w Serwisie Kandydat akceptuje niniejszy Regulamin.
 12. Administrator Serwisu nie odpowiada za treść merytoryczną publikowanych ogłoszeń.
 13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do decydowania o zamieszczeniu, kształcie, formie, ostatecznej treści, czasie publikacji ogłoszeń, a także do nieumieszczania ogłoszenia bez podawania żadnego powodu.
 14. Celem zamieszczania ogłoszeń jest ułatwienie kontaktu pomiędzy pracodawcami a osobami niepełnosprawnymi. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie gwarantuje uzyskania pracy, pozyskania pracownika, nie jest też stroną w ewentualnych sporach powstałych w wyniku nawiązania bądź nienawiązania stosunku pracy.
 15. Ogłoszenie może być wyłącznie w formie tekstowej (nie zamieszczamy znaków graficznych, zdjęć, rysunków itp.).
 16. Treść ogłoszenia wprowadzana jest za pomocą formularza elektronicznego, który w wybranych pozycjach kontroluje poprawność wprowadzanych danych oraz ilość możliwych do wprowadzenia znaków.
 17. W przypadku zamieszczania oferty pracy pracodawca określa przedział czasowy, w którym oferta jest widoczna.
 18. Zarówno pracodawca jak i osoba poszukująca pracy może w dowolnej chwili wycofać ogłoszenie.
 19. Administrator zastrzega sobie możliwość zdjęcia ogłoszenia w dowolnym momencie bez podania przyczyn.
 20. Pracodawca/Kandydat ma obowiązek podania w formularzu prawdziwych danych, ich aktualizacji w przypadku zmiany stanu faktycznego i usunięcia w przypadku dezaktualizacji zamieszczonego ogłoszenia.
 21. Wszystkie zamieszczone ogłoszenia są weryfikowane przez Administratora serwisu i po jego zatwierdzeniu publikowane w Bazie Ofert Pracy/Bazie CV. Administrator może nie zatwierdzić ogłoszenia bez podania przyczyny.
 22. Administrator może usunąć ogłoszenie w przypadku, gdy czynności związane z ogłoszeniem naruszają postanowienia regulaminu, obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię portalu www.sprawni-niepelnosprawni.pl.
 23. Przedmiotem ogłoszeń nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 24. W ramach portalu nie są przetwarzane dane osobowe. Prosimy o nieumieszczanie danych osobowych w ogłoszeniach, a jedynie dane niezbędne do zapewnienia kontaktu zgodnie z procedurą rejestracji.
 25. Zabrania się umieszczania ogłoszeń naruszających obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności zawierających treści:
  1. uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne,
  2. dyskryminujące grupy rasowe, etniczne, wyznaniowe, mniejszości seksualne i inne,
  3. dyskryminujące ze względu na płeć,
  4. propagujące przemoc,
  5. pornograficzne.
 26. Zabrania się umieszczania ogłoszeń o treści ściśle politycznej, służących propagowaniu danej opcji politycznej.
 27. Zabrania się umieszczania ogłoszeń o treści czysto religijnej, służących do propagowania danego wyznania.
 28. Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu www.sprawni-niepelnosprawni.pl należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: niepełnosprawni@wup-katowice.pl.
 29. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.
 30. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

O serwisie


Portal powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS śląskie Województwo Śląskie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach EFS

Projekt graficzny i wykonanie serwisu: Art4net s.c.